+66 (0) 2 634 4544 - 45      

ภาวะความเป็นผู้นำขององค์กรสมัยใหม่

หลักสูตรการฝึกอบรมของไอ เอช อาร์ เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีวีธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Workplace Reality Theater)

โดยมีนักแสดงมืออาชีพมาแสดงบทบาทสมมุติให้สอดคล้องกับสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรของคุณเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมและเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย: ระดับผู้บริหารต่างชาติ

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน หรือ 2 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

หัวข้ออบรม

 • อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร
 • ผลกระทบของพฤติกรรมผู้นำ
 • การออกแบบและสื่อสารแผนการทำงานภายในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ
 • การมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานคนอื่นๆและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • คุณสมบัติของผู้นำสมัยใหม่
 • การนำพาองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจความหมายที่แท้จริงของ วัฒนธรรมองค์กร
 • รู้จักเลือกใช้รูปแบบภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับตนเองและเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะอยู่เสมอ
 • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกคนในองค์กร
 • เข้าใจความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผู้นำ วัฒนธรรม และการจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ
 • เข้าใจถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้พนักงานมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำงานและความรักที่มีต่อองค์กร
 • เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของผู้นำ ภาพลักษณ์ขององค์กร และการยอมรับทางสังคม
 • สร้างรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้นำเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กร และ ทีมให้เข้มแข็งโดยเรียนรู้ผ่านค่านิยมของบริษัท

วิธีการอบรม

การทำกิจกรรมร่วมกันและการแสดงบทบาทสมมุติ          40%

การบรรยายโดยวิทยากรและการอภิปรายร่วมกัน             50% 

กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด                                             10%

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมของ ไอ เอช อาร์ เอเชีย แปซิฟิก กรุณาติดต่อ

66 (0)2 634 4544-45 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top